Động cơ giảm tốc Chân đế Tunglee

Động cơ giảm tốc Chân đế Tunglee 

mỗi trang
Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế

Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế

Motor giảm tốc , Động cơ giảm tốc chân đế

Vui lòng gọi
PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/70, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/50, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/40, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/35, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/30, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/25, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/15, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/10, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0400-5S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/5, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-200S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/200, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-180S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/180, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-160S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/160, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-150S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/150, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-130S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/130, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-120S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/120, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-110S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/110, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL28-0200-100S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/100, Đường kính trục 28mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-90S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/90, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-80S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/80, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-70S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/70, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-60S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/60, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-50S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/50, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-40S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/40, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-35S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/35, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-30S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/30 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền

PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền

PL22-0200-25S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/25 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-20S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/20, Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL22-0200-15S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/15 , Đường kính trục 22mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL18-0200-10S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.2 kw , Tỷ số truyền 1/0 , Đường kính trục 18mm , điện áp 3pha220V/380V

Vui lòng gọi
PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee

PL40-0400-280S3 , Motor giảm tốc , đông cơ giảm tốc chân đế tunglee , công suất 0.4 kw , Tỷ số truyền 1/280 , Đường kính trục 40mm , điện áp 3pha220V/380V1

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0906 710 120 (Zalo)

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0938 740 034

Kỉ thuật

Kỉ thuật - 0963 922 287

Module tin tức 2

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 28
  • Hôm nay 726
  • Hôm qua 1,900
  • Trong tuần 726
  • Trong tháng 57,963
  • Tổng cộng 932,786

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)